[Archive]


Thursday, November 25, 2004    مرد هیچ وقت نمیترسد!!!!

    مرد کسی است که بزرگترین ترس دنیا را با خود نگه میدارد
    مرد کسی است که هر لحظه از ترسش به آغوشت می افتد


    ||