[Archive]


Monday, February 21, 2005  من را ببرید بالای یک تپه چال کنید
  آن تپه دور افتاده ها
  نه آن جنده ها
  و بعد او را پا برهنه تبعید کنید به یک تپه ی دور افتاده ی خیس
  تا پاهایش فرو برود در من و ساکت شوم
  از شر بر آمدگی های زندگی


  ||