[Archive]


Friday, April 21, 2006    همسر (کسی که میتوانی با او زیاد وقت بگذرانی) +
    عروسک (کسی که با او یک دنیای فانتزی دوست داشتنی داری) +
    مشاور (کسی که تو را خوب میشناسد) =
    یک ست کامل زن که به راحتی یک مرد را خشنود و خوشبخت نگاه میدارد.


    ||