[Archive]


Sunday, April 23, 2006    فراموشی چیز خوبی است
    به شرط آنکه وقتی درمان میشود
    در حال کشتن کسی که فراموشش کرده بودی نباشی


    ||