[Archive]


Tuesday, April 25, 2006  نهایتش میدونی چیه؟
  نهایت نهایتش اینه که آدم خوبا و آدم مظلوما و قلقلک دهنده های وجدان و پاکدامنا و پر از احساسات پاک و زلال ها رو از زندگیم با یه تیپا پرت میکنم بیرون
  تا بتونم یه سیگار دود کنم بــــــــدون اسهال روحی
  کس کشا عین آمیب وول میزنن تو ترکمون های ذهنی و غریزی آدم
  آفرین به زندگی سرشار از یاقوت و کلاغ
  تف به هر چی کفتر عاشق و قناری آوازه خون سنگ نشناسه
  یه مشت حیوون ضعیف واسه توجیح ضعفشون میشینن واسه کلاغای آزاد و زیبایی شناس قوانین انسانی وضع میکنن Shiiiittt wipe your own assss and shut your mouth


  ||