[Archive]


Sunday, April 23, 2006    آبغوره و آب هویج رو تجویز میکنم به همه ی آنهایی که چشمشان را با یک لکه ی دو زاری میشه بست، به روی همه ی Travel ها و سکه های طلا و بسته های اسکناس 100 دلاری که به پاشون ریختی و میریزی.
    امان از چشمهایی که راحت پر میشند.
    امان از لکه هایی که گنده تر از اندازشون تار میکنن.


    ||