[Archive]


Friday, August 17, 2007    تازگی ها کارگردان با آبجو از بازیگرانش بازی میگیرد
    متاسفم که این فیلم ها را عموم نخواهند دید
    زیبایی گاهی برای زیبا ماندن پرده ها را میکشد


    ||