[Archive]


Friday, August 01, 2008    آری عدد معشوقگان از دست رفته و به انبار خاطرات خزیده بسیار گشته
    اما حیرت آور همه ی آن دختران جوانی که هر یک در میزان سنی همراه و هم-دوس در حال مرور کردن یگانه موقعیت دراماتیک عمرشان اند.
    حیرت آور همه ی پل هایی که معلوم نیست به کجا وصل میشوند.


    ||