[Archive]


Friday, August 01, 2008  من -
  حالت چطوره زری جون
  دوست پسر زری -
  من دوستش هستم، زری خونه نیست
  من -
  آقا ادب داشته باش، من ده سال با زری احول پرسی دارم، از این به بعد هم بخوام داشته باشم نباید به شما توضیحی بدم. تق
  دوست پسر زری -
  آقا چرا عصبانی میشید، من که چیزی نگفتم، میخواستم بگم اگه با زری کار دارید شماره جدیدش اینه...
  (و من درس اخلاق از بی غیرتی آموختم که اروپا ندیده لردی میکرد.)


  ||