[Archive]


Thursday, August 27, 2009    "استقامتی" را انتخاب
    و درخواست تکرار "خروسی" برای خنده ی بیشتر کرد


    ||