[Archive]


Saturday, March 30, 2013    در هیچ چیز قاعده مند نیستم جز در دوست داشتن
    قانون شکن پوچ گرا، بی اعتقاد و بی انضباطی چون من، باید شل تر از این حرف ها باشد در عشق
    اما نیست و نخواهد شد. موفق باشد، آمین.


    ||