[Archive]


Saturday, March 30, 2013    intimacy همان چیزی است که همواره از آن می گریزم
    از کودکی آن را به من نشان نداده اند.
    شاید هم سعی شان را کرده اند. چه کسی می داند.


    ||