[Archive]


Friday, April 29, 2016  فهمیدن فرق Mood ها یا بگو Envelope های ذهنی، بسی رندانه است.
  فقط در این صورت خواهی توانست از آنها برای آسان کردن زندگی استفاده کنی
  امضا: Mr Lazy


  || 0 Comments
  میگویند در گفتن دروغ بی نقص موفق نخواهید شد مگر آنکه خودتان آن را باور کنید.


  || 0 Comments
  آدم ها به لحاظ نوع پشیمان شدن دو گونه اند.
  آنها که از کردن پشیمان میشوند، و آنها که از نکردن پشیمان میشوند.
  سلام کن بر Coyote، که آدم نشود، پشیمان نیز هم.


  || 0 CommentsFriday, April 22, 2016  تکرار بسیار، شکی باقی نمیگذارد.
  و من آنم که روزها خونخوار و شب ها غمخوار است.


  || 1 Comments
  این جمله ی فلان شوید و یا در راه فلان شدن بمیرید، کاربرد بسیار دارد. and I firmly believe in it.


  || 0 Comments
  کاترین آلمانی، روسیه را
  ناپلئون ایتالیایی، فرانسه را
  هیتلر اتریشی، آلمان را
  و جبل عاملی ها ایران را


  || 1 Comments
  من خانواده دوست نیستم.
  البته بسیارند صفات نیک عوام که در من یافت می نشود.
  باری، شلوغی دیوانه ام میکند. خواه خوبان، خواه آدمیان، خواه حشرات.


  || 0 Comments
  فرق وسط باز کنید،
  در دو طرف سرتان برجستگی ایجاد کنید،
  و Limelight را از گربه ها بدزدید.


  || 0 CommentsMarch 2004 -   April 2004 -   May 2004 -   June 2004 -   July 2004 -   August 2004 -   September 2004 -   October 2004 -   November 2004 -   December 2004 -   January 2005 -   February 2005 -   March 2005 -   April 2005 -   May 2005 -   June 2005 -   July 2005 -   August 2005 -   April 2006 -   May 2006 -   June 2006 -   July 2006 -   August 2006 -   September 2006 -   October 2006 -   November 2006 -   December 2006 -   January 2007 -   February 2007 -   March 2007 -   April 2007 -   May 2007 -   June 2007 -   July 2007 -   August 2007 -   September 2007 -   October 2007 -   November 2007 -   December 2007 -   January 2008 -   February 2008 -   March 2008 -   April 2008 -   May 2008 -   June 2008 -   July 2008 -   August 2008 -   September 2008 -   October 2008 -   November 2008 -   December 2008 -   January 2009 -   February 2009 -   March 2009 -   April 2009 -   June 2009 -   July 2009 -   August 2009 -   September 2009 -   October 2009 -   November 2009 -   December 2009 -   January 2010 -   February 2010 -   March 2010 -   April 2010 -   May 2010 -   June 2010 -   July 2010 -   August 2010 -   September 2010 -   October 2010 -   November 2010 -   December 2010 -   March 2011 -   April 2011 -   May 2011 -   July 2011 -   August 2011 -   September 2011 -   October 2011 -   November 2011 -   January 2012 -   February 2012 -   March 2012 -   April 2012 -   May 2012 -   June 2012 -   July 2012 -   August 2012 -   September 2012 -   October 2012 -   November 2012 -   December 2012 -   January 2013 -   February 2013 -   March 2013 -   April 2013 -   May 2013 -   June 2013 -   September 2013 -   October 2013 -   November 2013 -   December 2013 -   January 2014 -   February 2014 -   March 2014 -   April 2014 -   May 2014 -   June 2014 -   July 2014 -   August 2014 -   September 2014 -   October 2014 -   November 2014 -   December 2014 -   January 2015 -   February 2015 -   March 2015 -   April 2015 -   May 2015 -   June 2015 -   July 2015 -   August 2015 -   September 2015 -   October 2015 -   November 2015 -   December 2015 -   January 2016 -   February 2016 -   March 2016 -   April 2016 -   May 2016 -   June 2016 -   July 2016 -   August 2016 -   September 2016 -   October 2016 -   November 2016 -   December 2016 -   January 2017 -   February 2017 -   March 2017 -   April 2017 -   May 2017 -   June 2017 -   July 2017 -   August 2017 -   September 2017 -   October 2017 -   November 2017 -   December 2017 -   January 2018 -   February 2018 -   March 2018 -   April 2018 -   May 2018 -   June 2018 -   July 2018 -   August 2018 -   September 2018 -   October 2018 -   November 2018 -   December 2018 -   January 2019 -   February 2019 -   March 2019 -   April 2019 -   May 2019 -   June 2019 -   July 2019 -   August 2019 -   September 2019 -   October 2019 -   November 2019 -   December 2019 -   January 2020 -   February 2020 -