[Archive]


Thursday, June 25, 2009


  Miles Davis - Flamenco Sketches
  save target as


  فکر میکنید دلیل کناره گیری هاویشام از سکسی که شما با آن Familiar هستید چه بوده؟
  من به شما میگویم
  دنیای درون و برون اش،
  دنیای ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک،
  در هیبت معشوقه ای بی مانند با او در عشق بازی شده بود.
  خواننده ی گرامی
  برای تو
  چند عشق بازی بیش
  با موش ها و آدم ها
  چند جو لذت دارد؟

  پ.ن: از لذت پیوسته تا پیوسته در لذت


  || 2 CommentsWednesday, June 24, 2009  Night Cast
  1- شوهر تو که تا نبینمش هر شب در جنایت Smooth تر میشود.
  2- معلم اسب سواری و تعلیم و تربیت او که هر بار به دنبال یک جای سالم او را لخت میکند.
  3- آن زوج مشکوک Dumb که حتی از پشت چشمی هم دیده نشده اند.
  4- تعدادی از یهودی های شیندلر، هه هه رو این یکی شرط عاقبت به خیری می بندم.
  5- خواهر نیمه گاییده ی فلانی که مدام برای نصفه ی دیگر به سکانس من می آمد و عامل اصلی بد بیاری ها بود
  6- و کسی که قرار بود نقش من را بعد از 20 سال نگاه نکردن به آینه بازی کند. به او پیشنهاد کردم در چشمان آنها بیشتر خیره شود، نفهمید.
  7- Mallory Knox روی همه ی آنها وجدان من را میگفت. بدون Mickey های آخر هر جمله. و البته بدون پاهایش.
  8- اتاق به هم ریخته ی سرد با دیوارهای نزدیک به هم و صد و هجده تلفن. فرقی نمیکند کدام زنگ بزند نه؟ آشفتگی از مکیدن سیر خواهد شد.
  9- و آن پزشک که با تزریق هایش جسم را هماهنگ با ذهن متشنج میکرد.

  امضا: آنکه کابوس را بیشتر از بی خوابی دوست دارد.


  || 0 CommentsFriday, June 19, 2009Wednesday, June 10, 2009Friday, June 05, 2009Thursday, June 04, 2009March 2004 -   April 2004 -   May 2004 -   June 2004 -   July 2004 -   August 2004 -   September 2004 -   October 2004 -   November 2004 -   December 2004 -   January 2005 -   February 2005 -   March 2005 -   April 2005 -   May 2005 -   June 2005 -   July 2005 -   August 2005 -   April 2006 -   May 2006 -   June 2006 -   July 2006 -   August 2006 -   September 2006 -   October 2006 -   November 2006 -   December 2006 -   January 2007 -   February 2007 -   March 2007 -   April 2007 -   May 2007 -   June 2007 -   July 2007 -   August 2007 -   September 2007 -   October 2007 -   November 2007 -   December 2007 -   January 2008 -   February 2008 -   March 2008 -   April 2008 -   May 2008 -   June 2008 -   July 2008 -   August 2008 -   September 2008 -   October 2008 -   November 2008 -   December 2008 -   January 2009 -   February 2009 -   March 2009 -   April 2009 -   June 2009 -   July 2009 -   August 2009 -   September 2009 -   October 2009 -   November 2009 -   December 2009 -   January 2010 -   February 2010 -   March 2010 -   April 2010 -   May 2010 -   June 2010 -   July 2010 -   August 2010 -   September 2010 -   October 2010 -   November 2010 -   December 2010 -   March 2011 -   April 2011 -   May 2011 -   July 2011 -   August 2011 -   September 2011 -   October 2011 -   November 2011 -   January 2012 -   February 2012 -   March 2012 -   April 2012 -   May 2012 -   June 2012 -   July 2012 -   August 2012 -   September 2012 -   October 2012 -   November 2012 -   December 2012 -   January 2013 -   February 2013 -   March 2013 -   April 2013 -   May 2013 -   June 2013 -   September 2013 -   October 2013 -   November 2013 -   December 2013 -   January 2014 -   February 2014 -   March 2014 -   April 2014 -   May 2014 -   June 2014 -   July 2014 -   August 2014 -   September 2014 -   October 2014 -   November 2014 -   December 2014 -   January 2015 -   February 2015 -   March 2015 -   April 2015 -   May 2015 -   June 2015 -   July 2015 -   August 2015 -   September 2015 -   October 2015 -   November 2015 -   December 2015 -   January 2016 -   February 2016 -   March 2016 -   April 2016 -   May 2016 -   June 2016 -   July 2016 -   August 2016 -   September 2016 -   October 2016 -   November 2016 -   December 2016 -   January 2017 -   February 2017 -   March 2017 -   April 2017 -   May 2017 -   June 2017 -   July 2017 -   August 2017 -   September 2017 -   October 2017 -   November 2017 -   December 2017 -   January 2018 -   February 2018 -   March 2018 -   April 2018 -   May 2018 -   June 2018 -   July 2018 -   August 2018 -   September 2018 -   October 2018 -   November 2018 -   December 2018 -   January 2019 -   February 2019 -   March 2019 -   April 2019 -   May 2019 -   June 2019 -   July 2019 -   August 2019 -   September 2019 -   October 2019 -   November 2019 -   December 2019 -   January 2020 -   February 2020 -