[Archive]


Saturday, August 29, 2009  اخلاق شهسواری - در باب دیسیپلین، کوپل تفنگی و اوه نرم تر از صبح پرند
  از این پس جریمه ی "کار بد کردم"، دو انگشت است که در حالتی شبیه لوله ی یک Revolver یا حتی بینی من، در شخص بدکار یا غلطی-زده، فرو میرود، بی هیچ مقدمه ای.


  || 5 CommentsThursday, August 27, 2009  میگویند شدید ترین لذت ها در فراغت حاصل میشود
  -خواننده:
  بیا تا برات بگم قصه ی بره و گرگ
  که چجور آشنا شدن توی این دشت بزرگ-
  خواستم بدانی فراغتی که Share میکنیم
  خوشبخت ترین جای خوشبختی است


  || 0 Comments
  حالا قاتله بودی یعنی؟
  من خیلی کیف میکنم بچه ی 1 سال و نیمه ای که تحویل جامعه دادم قاتل شده
  جون


  || 0 Comments

  "استقامتی" را انتخاب
  و درخواست تکرار "خروسی" برای خنده ی بیشتر کرد


  || 1 CommentsTuesday, August 25, 2009  پاهاشو سیاه کرده
  روشو اون جا
  کفشو این جا


  || 1 Comments
  آه! اهتمام ویژه ی شما به بر جای نگذاشتن رد پا


  || 0 Comments
  کمی ابهام داره یا بگو شارپ نیست
  اما هنوز هیچ چیز کم نداره یا بگو م ح ش ر ه


  || 0 Comments
Monday, August 17, 2009  شب که شد
  Surprise را Reject کن
  و به عادت ها بگو سلام


  || 3 Comments
Thursday, August 13, 2009Tuesday, August 11, 2009  فکر میکردی راهش شوک الکتریکی باشه؟
  فکر کردم مردی


  || 1 Comments


  یعنی سرسره بازی را شروع کنیم؟
  یعنی بعد از این همه وقت اصطکاک، قرار است سر بخوریم؟
  اوه


  || 0 Comments
Monday, August 03, 2009Sunday, August 02, 2009March 2004 -   April 2004 -   May 2004 -   June 2004 -   July 2004 -   August 2004 -   September 2004 -   October 2004 -   November 2004 -   December 2004 -   January 2005 -   February 2005 -   March 2005 -   April 2005 -   May 2005 -   June 2005 -   July 2005 -   August 2005 -   April 2006 -   May 2006 -   June 2006 -   July 2006 -   August 2006 -   September 2006 -   October 2006 -   November 2006 -   December 2006 -   January 2007 -   February 2007 -   March 2007 -   April 2007 -   May 2007 -   June 2007 -   July 2007 -   August 2007 -   September 2007 -   October 2007 -   November 2007 -   December 2007 -   January 2008 -   February 2008 -   March 2008 -   April 2008 -   May 2008 -   June 2008 -   July 2008 -   August 2008 -   September 2008 -   October 2008 -   November 2008 -   December 2008 -   January 2009 -   February 2009 -   March 2009 -   April 2009 -   June 2009 -   July 2009 -   August 2009 -   September 2009 -   October 2009 -   November 2009 -   December 2009 -   January 2010 -   February 2010 -   March 2010 -   April 2010 -   May 2010 -   June 2010 -   July 2010 -   August 2010 -   September 2010 -   October 2010 -   November 2010 -   December 2010 -   March 2011 -   April 2011 -   May 2011 -   July 2011 -   August 2011 -   September 2011 -   October 2011 -   November 2011 -   January 2012 -   February 2012 -   March 2012 -   April 2012 -   May 2012 -   June 2012 -   July 2012 -   August 2012 -   September 2012 -   October 2012 -   November 2012 -   December 2012 -   January 2013 -   February 2013 -   March 2013 -   April 2013 -   May 2013 -   June 2013 -   September 2013 -   October 2013 -   November 2013 -   December 2013 -   January 2014 -   February 2014 -   March 2014 -   April 2014 -   May 2014 -   June 2014 -   July 2014 -   August 2014 -   September 2014 -   October 2014 -   November 2014 -   December 2014 -   January 2015 -   February 2015 -   March 2015 -   April 2015 -   May 2015 -   June 2015 -   July 2015 -   August 2015 -   September 2015 -   October 2015 -   November 2015 -   December 2015 -   January 2016 -   February 2016 -   March 2016 -   April 2016 -   May 2016 -   June 2016 -   July 2016 -   August 2016 -   September 2016 -   October 2016 -   November 2016 -   December 2016 -   January 2017 -   February 2017 -   March 2017 -   April 2017 -   May 2017 -   June 2017 -   July 2017 -   August 2017 -   September 2017 -   October 2017 -   November 2017 -   December 2017 -   January 2018 -   February 2018 -   March 2018 -   April 2018 -   May 2018 -   June 2018 -   July 2018 -   August 2018 -   September 2018 -   October 2018 -   November 2018 -   December 2018 -   January 2019 -   February 2019 -   March 2019 -   April 2019 -   May 2019 -   June 2019 -   July 2019 -   August 2019 -